Zapisy do PSTW

Polskie Stowarzyszenie Techników Weterynarii jednoczy członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.


Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby z tytułem technika weterynarii mające pełną
zdolność do czynności prawnych, które zobowiążą się do płacenia składek oraz wypełnienia
deklaracji członkowskiej.


Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne zainteresowane
działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną i wypełniły deklarację członkowską.


Członkami honorowymi mogą stać się osoby fizyczne, które przyczyniły się do rozwoju
Stowarzyszenia, były jego członkami zwyczajnymi przez okres minimum 2 lat i za decyzją
Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu lub minimum 5 członków
zwyczajnych zostały mianowane na członków honorowych. Członkostwo honorowe nie
wymaga opłacania składek.


Więcej informacji dotyczących zasad członkostwa znajdą Państwo w Statucie PSTW.

Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z nim.


Uzupełnioną deklarację członkowską prosimy przesłać na adres biura Stowarzyszenia lub drogą mailową w postaci skanu.

Polskie Stowarzyszenie Techników Weterynarii
ul. Kijowska 3
03-738 Warszawa
biuro@pstw.org

Po zapisaniu się do PSTW otrzymasz legitymację członkowską z indywidualnym numerem identyfikacyjnym.