Statut Polskiego Stowarzyszenia Techników Weterynarii

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Techników Weterynarii” i zwane jest
w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, o ile prawo danego państwa taką możliwość dopuszcza.
 3. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieoznaczony.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2020.2261, t.j. z dnia 18 listopada 2020 roku).
 5. Stowarzyszenie może być członkiem oraz może uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią o treści ustalonej przez Zarząd. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje i karty członkowskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY REALIZACJI

§ 3

Celem Stowarzyszenia jest:

 • integracja przedstawicieli grupy zawodowej techników i techniczek weterynarii, 
 • pobudzanie środowiska techników i techniczek weterynarii do działania na rzecz
  wzajemnej współpracy,
 • popularyzowanie zawodu i pracy technika weterynarii oraz podnoszenie ich rangi społeczno-zawodowej,
 • współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, 
 • stworzenie warunków do publicznych kontaktów, 
 • inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów wykonywania zawodu technika weterynarii,
 • wspomaganie tworzenia warunków dla rozwoju zakresu wykonywanych funkcji przez techników weterynarii,
 • propagowanie standardów etycznych wśród techników i techniczek weterynarii,
 • wspieranie i animowanie aktywności społecznej wśród techników weterynarii,
 • propagowanie postaw wolontariackich,
 • upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o zawodzie technika weterynarii,
 • organizowanie edukacji i doskonalenia umiejętności zawodowych techników
  weterynarii,
 • rozwój innowacji edukacyjnych i naukowych w zawodzie technika weterynarii,
 • rozwój praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych i aktywności badawczej w dziedzinie technika weterynarii,
 • upowszechnianie i implementacja dorobku światowego techników weterynarii w celu intensyfikacji rozwoju zawodu technika weterynarii w Polsce,
 • inicjowanie i aktywny udział w budowaniu nowych standardów legislacyjnych
  i edukacyjnych dla techników weterynarii,
 • ochrona dziedzictwa zawodu techników weterynarii i promocja dorobku
  historycznego polskich techników weterynarii,
 • rozwój współpracy z partnerami rządowymi i biznesowymi na rzecz poprawy
  efektywności opieki zdrowotnej zwierząt,
 • integracja i budowanie wspólnoty środowiska zawodowego poprzez rozwój
  współpracy z innymi organizacjami działającymi na rzecz techników weterynarii,
 • rozwój przywództwa wśród techników weterynarii i promocja liderów praktyki,
  działalności edukacyjnej, społecznej i naukowej,
 • rozwój techniki weterynaryjnej jako nauki i umacnianie pozycji
  techników weterynarii,
 • inicjowanie, prowadzenie i upowszechnianie wyników badań naukowych w zakresie weterynarii i nauk pokrewnych,
 • budowanie marki Stowarzyszenia jako profesjonalnego stowarzyszenia
  reprezentującego interesy techników i techniczek weterynarii
 • reprezentowanie polskich techników i techniczek weterynarii w organizacjach i
  strukturach międzynarodowych,
 • współpraca z innymi Stowarzyszeniami specjalistycznymi.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i promocyjnej,
 2. organizowanie konferencji, wystaw, targów w kraju i za granicą,
 3. organizowanie webinarów,
 4. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi mającymi podobne cele
  statutowe,
 5. prowadzenie strony internetowej,
 6. prowadzenie bazy danych techników weterynarii,
 7. wszelkie inne działania zgodne z realizacją celów Stowarzyszenia,
 8. pozyskiwanie środków pieniężnych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:
  • pragnie czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  • zobowiąże się do opłacania składki członkowskiej,
  • złoży pisemną deklarację członkowską,
  • działa aktywnie w branży weterynaryjnej.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Formę i rodzaj wsparcia Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia, była członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia przez okres minimum 2 lat i decyzją Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu lub minimum 5 członków zwyczajnych uzyskała tytuł członka honorowego. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.
 5. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, składane za pośrednictwem Zarządu.

§ 9

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  • udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,
  • udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
  • korzystania z wszelkich istniejących świadczeń, urządzeń i pomocy Stowarzyszenia na warunkach określonych przez władze Stowarzyszenia,
  • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
  • zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  • aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 3. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Mogą także brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków jedynie z głosem doradczym.

§ 10

Rejestr członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd.

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego złożenia rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu,
 4. skreślenia z rejestru członków z powodu:
  • łamania Statutu,
  • nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • niepłacenia składek,
  • działania na szkodę Stowarzyszenia,
 5. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 6. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Zarządu.

§ 12

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, za pośrednictwem Zarządu.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 14

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walnym Zgromadzeniem Członków kieruje przewodniczący, którym jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 17

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  • uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej oraz finansowej Stowarzyszenia,
  • uchwalanie statutu lub zmian w statucie,
  • wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz poszczególnych jego członków,
  • udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonanych obowiązków,
  • zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposobie przeprowadzenia likwidacji i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd jest zobowiązany zawiadomić drogą elektroniczną członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia. Członkowie mają obowiązek potwierdzenia drogą elektroniczną przybycia co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 19

 1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych na czas nieoznaczony i odwoływanych na podstawie decyzji co najmniej połowy członków zwyczajnych ? spośród członków zwyczajnych, pozostałych członków Stowarzyszenia lub osób niebędących członkami Stowarzyszenia.
 2. W przypadku, gdyby skład Zarządu uległ zmniejszeniu, jego uzupełnienie następuje w sposób przewidziany w ust. 1.
 3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 7. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu oraz termin jego zapłaty ustala Walne Zgromadzenie Członków na podstawie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.

§ 20

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu przez Stowarzyszenie do organizacji krajowych i międzynarodowych,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 11. uchwalanie Regulaminu Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych,
 12. ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.,
 13. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 14. składanie sprawozdań ze swej działalności statutowej na Walnym Zgromadzeniu,
 15. zapewnianie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności pozostałych władz Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.
 2. Zarząd może uchwalić głosowanie tajne.

§ 22

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

§ 23

W imieniu Stowarzyszenia wszelkie oświadczenia woli, w tym również oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 24

Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji. Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać złożone i przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 25

W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego statutu lub w sprawach spornych decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Kontrola przeprowadzona jest nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na czas nieoznaczony i odwoływani na podstawie decyzji co najmniej połowy członków zwyczajnych ? spośród członków zwyczajnych, pozostałych członków Stowarzyszenia lub osób niebędących członkami Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, pełniących funkcję odpowiednio Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach Stowarzyszenia.
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
  • pozostające z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lud podległości wynikającej ze stosunku zatrudnienia,
  • skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 27

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo ? finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  6. występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z prawem lub statutem Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 28

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  3. dotacje,
  4. ofiarność publiczna,
  5. darowizny, spadki i zapisy,
  6. dochody z własnej działalności.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, niezwłocznie przekazane na to konto.
 3. Wysokość i terminy uiszczania składek członkowskich określi uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 5. Rok obrotowy rozpoczyna się dnia 1 stycznia i kończy dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
 6. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku.

§ 31

 1. Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?.
 2. Zakazuje się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zakazuje się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakazuje się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
  w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 32

 1. Statut i jego zmiany uchwalane są przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zgromadzenie Członków większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu Członków nie zostanie uzyskane kworum określone w ust. 1 i 2 zostanie zwołane drugie Walne Zgromadzenie Członków, które w przypadku dotyczącym zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmie uchwałę zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2020.2261, t.j. z dnia 18 listopada 2020 roku).