Składki członkowskie

Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby z tytułem technika weterynarii mające pełną zdolność do czynności prawnych, które zobowiążą się do płacenia składek oraz wypełnienia deklaracji członkowskiej.

Składka dla członków zwyczajnych wynosi 95 zł rocznie. Członkostwo zwyczajne uprawnia do zniżki na coroczny Kongres Techników Weterynarii w kwocie składki członkowskiej, prawo współudziału w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia oraz pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i wypełniły deklarację członkowską. Członkostwo wspierające ustalane jest indywidulanie.

Członkami honorowymi mogą stać się osoby fizyczne, które przyczyniły się do rozwoju Stowarzyszenia, były jego członkami zwyczajnymi przez okres minimum 2 lat i za decyzją Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu lub minimum 5 członków zwyczajnych zostały mianowane na członków honorowych . Członkostwo honorowe nie wymaga opłacania składek.